เกี่ยวกับ ALL THAI TAXI

โครงการ
บริการรถแท็กซี่รูปแบบใหม่
ALL THAI TAXI
ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากการให้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือ รถ TAXI ของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ เช่น ตัวรถเก่าทรุดโทรม อุปกรณ์เสียหายฉีกขาด ขาดการทำความสะอาด มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ขาดคุณภาพบริการที่ดี ไม่มีผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการที่ดี คนขับรถ ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่เปิดมิเตอร์ให้บริการ เครื่องแบบการแต่งกายไม่ถูกต้อง กริยามรรยาท การพูดจา การวางตัว ไม่เหมาะสม ไม่มีใจให้บริการ ไม่มี การรับประกันคุณภาพบริการ ผู้ใช้บริการขาดความความมั่นใจในความปลอดภัย และมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ประกอบการขนส่งที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความ ประสงค์จะช่วยสังคมและประเทศชาติในการพัฒนาคุณภาพบริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือ รถ TAXI ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น โดยนำเสนอ บริการรถ TAXI รูปแบบใหม่ ที่มีบริการที่ดีมีมาตรฐาน มีพนักงานขับรถที่มีใจให้บริการ เก็บค่าบริการปกติ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้บริการด้วยรถดีที่มีคุณภาพที่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้มีบริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือ รถ TAXI ที่ดีมีคุณภาพแก่ประชาชน
 2. เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถ TAXI และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่ประเทศชาติในด้านบริการรถ TAXI
 4. เพื่อสร้างงานและสร้างคนดีในสังคม
 5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 6. เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการการควบคุมการเดินรถแบบใหม่ ที่แม่นยำ เที่ยงตรง ทันต่อเวลาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 7. เพื่อนำร่องให้มีการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น
 8. เพื่อเป็นตัวอย่างการให้บริการที่ดีที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง
รูปแบบการทำธุรกิจ
 1. จัดหารถแบบ Hybrid จำนวน 500 คัน พร้อมระบบควบคุมพฤติกรรมในการขับรถ และระบบติดตามรถ
 2. วางระบบระบบการจ่ายงานรับงาน ผ่านหน้าจอควบคุมในรถ
 3. มีระบบการเรียกรถผ่าน Application บน Smartphone
 4. วางระบบการกระจายรถไปหาลูกค้า (Distributed System)
 5. ให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
 6. มีบริการพิเศษ เช่น พนักงานขับรถที่เป็นสตรี หรือการให้บริการช่วยเหลือกรณีพิเศษ เป็นต้น
 7. บริหารจัดการมีการใช้รถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 8. ซ่อมบำรุงรักษาโดยศูนย์บริการมาตรฐานของผู้ผลิต
 9. มีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกคัน
 10. บริหารจัดการด้วยปรัชญาและองค์ความรู้ของ นครชัยแอร์
 11. นครชัยแอร์ รับประกันคุณภาพบริการ
 12. มีระบบบัญชีที่มาตรฐาน
ปรัชญาในการทำธุรกิจ
 1. เป็นธุรกิจเพื่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 2. สร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่ประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว
 3. สร้างงานสร้างอาชีพ
 4. สร้างและพัฒนาคนดีให้แก่สังคม
 5. สร้างองค์กรที่ยั่งยืนเป็นอิสระจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 6. ใชัระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล